Uitdragen van de transformatiegedachte

IVH-8244-20200116-750px_edited.jpg

Ondersteuning dichtbij de inwoner, uitgaan van wat mensen zelf kunnen, maatwerk, integraal werken en normaliseren zijn belangrijke doelen voor de transformatie. Dit is alleen te bereiken als we hier samen met de gemeente (opdrachtgever, bestuursadviseurs en TLO), voorliggende voorzieningen en zorgaanbieders een gedeelde visie op hebben en samenwerken.

Op wijkniveau willen we blijvend de noodzaak aangeven en een bijdrage aan TLO en samenwerkingspartners om een wijkvisie te ontwikkelen.

Onder andere om bovenstaande hoofdopgaven te kunnen realiseren zullen een aantal zaken rondom bedrijfsvoering extra aandacht krijgen. In het bijzonder zullen de volgende zaken komend jaar extra aandacht krijgen;

Vervanging nieuw regiesysteem

Als eerder aangegeven is eind 2019 gestart met de inrichting van een nieuw regiesysteem, WiZPortaal. De verwachte overgangsdatum naar het nieuwe systeem is gepland voor 1 april 2020. Om tot een succesvolle overgang te kunnen komen zullen de periode voorafgaand hieraan alle gebruikers en key-users uitgebreid getraind worden in de werking van dit nieuwe systeem.

 

Tevens zal er na de uitrol nog een periode van extra nazorg zijn, waarbij super-users beschikbaar zijn voor alle vragen van gebruikers.

Ontwikkeling BI-tool/monitoring zorgkosten en effectmeting

IVH-0028-20200206-small.jpg

Om beter en sneller zicht in de monitoring en ontwikkeling van zorgkosten te krijgen, is eind 2019 een project gestart om deze informatie voor bestuursadviseurs en business control van de gemeente en de bestuurders van de wijkteams middels een gebruiksvriendelijke BI-tool te ontsluiten. De verwachting is dat de informatie in beide BI-tools voor de stichting begin 2020 toegankelijk zal zijn.

Het komend jaar zal de informatie uit deze BI-tools gebruikt worden om niet alleen tot betere monitoring rondom de ontwikkeling van de zorgkosten te komen. Tevens zal de inzet erop gericht zijn om tot een beter begrip van (specifieke) trends en analyses van ontwikkeling zorgkosten in de wijken te komen. Om op die manier, waar mogelijk, beheersmaatregelen te kunnen doorvoeren binnen de stichting; ofwel advies te kunnen geven aan de gemeente m.b.t. mogelijke beheersmaatregelen die buiten de invloedsfeer van de stichting liggen.

Daarnaast zal na de uitrol van het nieuwe regiesysteem een start gemaakt worden met effectmeting rondom de eigen inzet en de toegewezen specialistische inzet.

Een eerste concept overeenkomst van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) is eind 2019 ontvangen; hierover zullen in 2020 gesprekken gestart worden. Het doel is om afspraken te maken over de te leveren diensten en gerelateerde kosten.