Ouderen

In Arnhem is 15,1% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Om ervoor te kunnen zorgen dat ook deze inwoners - met toenemende uitdagingen op het gebied van zelfstandig wonen – zo lang mogelijk thuis kunnen wonen kijken wij met hen naar de meest passende ondersteuning vanuit hun netwerk, voorliggende voorzieningen of indien

nodig specialistische zorg. 

Om ook deze groep inwoners goed te kunnen bedienen hebben we afgelopen jaar ook hiervoor een aantal pilots opgestart.

Gegevens afkomstig van het BRP (peildatum 1-1-2019)

In de wijk Presikhaaf wonen veel ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Specifiek bij Turkse en Marokkaanse vrouwen, waarvan de kinderen uit huis zijn, signaleren we dat zij zich vaak alleen voelen thuis en behoefte hebben aan contacten buiten de deur.

 

Ze komen uit zichzelf de deur soms niet meer uit. Dit hangt enerzijds samen met het gegeven dat er weinig passende laagdrempelige activiteiten in de wijk zijn, anderzijds weerhoudt het nauwelijks beheersen van de Nederlandse taal hen om iets te ondernemen.

Pilot ouderen.jpg

Sommige vrouwen uit deze doelgroep hebben via het wijkteam een toewijzing voor dagbesteding of activerend werk gekregen. Bij andere vrouwen is de aanvraag afgewezen.  Coaches worstelen met afwijzen omdat er geen geschikt alternatief is. Duidelijk is dat (dure) professionele zorg niet ingezet zou moeten worden voor deze vragen waar “ontmoeten” centraal staat; en dat een voorliggende voorziening passend is.

Deze signalen zijn besproken met Team Leefomgeving en de betrokken bestuursadviseur. Er is een projectgroep gevormd, waar het wijkteam onderdeel van is, en een opdracht geformuleerd. Na de marktverkenning is de opdracht aangepast en een aanbesteding in gang gezet. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2020 een overeenkomst van een jaar gesloten kan  worden en dat dan de voorbereiding van de algemene voorziening kan starten.