Voortgang Kwaliteit dienstverlening wijkteams Arnhem [notitie juli 2019]

In 2018 hebben er diverse onderzoeken plaats gevonden naar het functioneren van de wijkteams.

De conclusies van deze onderzoeken zijn vertaald in een concrete verbeteraanpak, besproken in de commissievergadering van 20 februari 2019.

IVH-7117-20200107-750x500px.png

In de notitie “voortgang kwaliteit dienstverlening wijkteams Arnhem” geven we de voortgang van deze aanpak weer. Hierin geven we ook de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek weer dat de wijkteams in 2019 zelf hebben gedaan in gesprek met inwoners en samenwerkingspartners.

De wijkteams hebben in 2019 als onderdeel van hun opdracht in alle wijken op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de wijze waarop inwoners de dienstverlening vanuit het wijkteam ervaren. In alle wijken zijn gesprekken gevoerd met inwoners en samenwerkingspartners. De adviesraden en teams leefomgeving hebben daar ook aan deelgenomen.

 

Hiertoe zijn verschillende werkvormen ontwikkeld. Vijf wijkteams hebben Spectrum in een gezamenlijke opdracht gevraagd hierin te faciliteren.

Wanneer we de eindresultaten van alle gesprekken naast elkaar leggen zien we hierin een bevestiging van de lijn die ook uit de eerdere onderzoeken kwam.

Onderzoeken

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet 2018

De Gemeente Arnhem heeft twee (wettelijk verplichte) cliëntervaringsonderzoeken laten uitvoeren in het kader van de Wmo en Jeugdwet over het jaar 2018. De onderzoeken geven inzicht in de ervaringen van inwoners met de maatwerk (specialistische) voorzieningen onder de Wmo en Jeugdwet en met de toegang hiertoe. Ze zijn in 2019 openbaar gesteld.