Kerntaken

De sociale wijkteams leveren zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners. Wij voeren voor de gemeente Arnhem de ondersteuning, coördinatie en regie binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw), een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het vervoer (als onderdeel van de Wet op het primair onderwijs, wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra).

Onze kerntaken

Onze werkzaamheden bestaan uit vijf kerntaken, gericht op de ondersteuning van inwoners. Daarnaast verzorgt de staf ondersteuning op deze kerntaken via een adequate bedrijfsvoering.

IVH-7183-20200107-small.jpg

Signaleren, Adviseren, Informeren

o.a. samenwerkingen met huisartsen, consultatiebureaus etc. gezamenlijke inloopspreekuren.

Onveiligheid signaleren en passende acties inzetten

het werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Van vraag naar verhaal naar plan

een KTG met brede blik (en gepaste focus) en de inzet van methodieken.

Bieden van begeleiding

het kortdurend begeleiden door de wijkcoach en waakvlamcontacten.

Toewijzen en coördineren van specialistische zorg

het onderbouwen van het besluit tot inzet zorg en het coördineren hierop.

Bedrijfsvoering

het effectief en efficiënt ondersteunen van het primaire proces.

In al deze kerntaken is het onze taak om met alle partners in het sociaal domein samen te werken en te verbinden, met als doel integraal werken. Integraal werken betekent dat iedere partner buiten de belangen van zijn organisatie kan kijken. Zo kunnen we samen de gewenste transformatie vormgeven en daarmee de zorg betaalbaar houden. Om deze cultuurverandering vorm te geven adviseren wij ook de inkoop, zodat de geleverde ondersteuning aansluit bij de situatie van individuele inwoners.

 

Ook zullen wij blijven ‘doen wat nodig is’. ‘Doen wat nodig is’ geeft de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk voor de inwoner en ruimte aan de coach als autonome professional waarin dat wat mensen kunnen centraal staat.