Kansrijk opgroeien

In de perspectiefnota 2018-2021 is aangekondigd dat de gemeente Arnhem met ingang van 2018 extra inzet op het voorkomen van achterstanden bij Arnhemse kinderen en jeugdigen die in armoede opgroeien. In overleg met de teams leefomgeving en diverse andere partners zijn er plannen ontwikkeld voor een duurzame wijkgerichte aanpak van deze achterstanden bij kinderen in armoede in Arnhem.

De plannen richten zich op kinderen van ouders die een besteedbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum inkomen. We hebben hierop afhankelijk van de kleuring van de wijk verschillende projecten gestart.

kansrijk opgroeien.jpg

Zo zijn we in Noord-Oost gestart met Mobility Mentoring.  In Noord-Oost wonen veel mensen die het financieel niet makkelijk hebben.

 

Samen met het team leefomgeving is ervoor gekozen om de methodiek Mobility Mentoring in te zetten voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is gekozen voor deze afgebakende groep omdat het perspectief van de kinderen als leidraad is gekozen, het kansrijk opgroeien, ongeacht je achtergrond. Vanuit de integrale aanpak is er vanuit het wijkteam dan ook wekelijks een contactmoment op basisscholen om het voor ouders makkelijker te maken contact te leggen.

 

Mobility Mentoring heeft financiële problemen dan wel schulden als aangrijpingspunt en kijkt tegelijkertijd naar andere leefdomeinen. Het afstemmen en schakelen met wijkteams is derhalve een must. De wijkcoaches bespreken de mogelijkheid van deze ondersteuning met inwoners en leggen vervolgens contact met de 2 aangestelde “mobility mentoring” medewerkers. Hiermee  zijn we in september 2019 gestart en eind 2019 zijn er 12 gezinnen die middels deze methode worden ondersteund.