Het werk van de wijkcoach

Handboekvandecoachvoorweb.PNG

Op basis van verschillende onderzoeksresultaten uit voorgaande jaren  hebben we in 2019 een integrale kwaliteitsaanpak ontwikkeld.


Er is onderzocht wat we met elkaar hebben ontdekt en ontwikkeld in het werken als wijkcoach.

Wat hoort er bij onze taak en hoe ziet dat eruit in de praktijk? Hierbij hebben we meegenomen hoe andere wijkteams dit doen en zijn de aanbevelingen van de adviesraden verwerkt.

Handboek van de coach

Een belangrijk onderdeel van deze impuls op kwaliteit was het ontwikkelen van het Handboek van het Vakmanschap van de Wijkcoaches. Om ervoor te zorgen dat dit een handboek is wat door alle coaches gedragen is en aansluit bij hun behoeftes hebben onze gedragswetenschappers dit samen met een aantal wijkcoaches beschreven.

 

Deze 16 coaches afkomstig uit de 8 verschillende teams hebben aangegeven wat zij nodig hadden om ons gedachtegoed en de verschillende methodieken goed te kunnen integreren in hun werk.

Het handboek is een naslagwerk voor onze wijkcoaches waar in beschreven staat wat een wijkcoach doet, welke rollen een wijkcoach allemaal heeft en hoe wij vinden dat een wijkcoach hoort te handelen in de omgang met de inwoner.

Daarnaast gaat het over hoe zij de verschillende rollen uitoefenen, het handboek geeft niet het hapklare antwoord maar helpt onze coaches hierover na te denken, er met elkaar over in gesprek te blijven en te reflecteren op hun eigen handelen.

 

Daarnaast is er ook een wijziging doorgevoerd in het werkproces van de coach. Dat wat we voorheen het Mijn Plan Ons Plan noemden (MPOP) hebben we nu simpelweg het ‘plan van de inwoner’ genoemd.


Hierbij is het minder relevant wie dit plan schrijft, maar is er veel meer aandacht voor het feit dat dit het plan is waar de inwoner zelf volmondig achter staat.


Doordat de inwoner achter zijn plan staat is de kans op resultaat groter en staat het optimaliseren van het zelf oplossend vermogen van de inwoner centraal.


De wijkcoach is daarin coachend en zorgt ervoor dat hij aansluit bij de perspectieven van het netwerk en andere betrokken professionals.
We vinden het belangrijk dat door de extra aandacht die het plan nu krijgt, inwoners nog meer bewustzijn krijgen op het feit dat zij bepalen aan welke doelen ze gaan werken.

Daar waar de inwoner er zelf met zijn netwerk en de voorzieningen uit de wijk niet uitkomt, kan de vraag naar een maatwerkvoorziening bestaan. Om hiertoe tot een uniform en goed onderbouwd besluit te komen, is ook een nieuw format ontwikkeld. We zijn eind 2019 gestart met de implementatie van dit handboek en we verwachten dat de kwaliteit van het primaire proces hierdoor verbetert.